Dla rodziców – Bajkowa Kraina

Dla rodziców

Rodzice proszeni są o zapewnienia swojemu dziecku:

 • kapci,
 • kubka,
 • pasty i szczoteczki do zębów,
 • piżamki ( jeżeli dziecka leżakuje),
 • ubrania na zmianę na wypadek zabrudzenia lub zmoczenia ,
 • paczki chusteczek higienicznych,
 • paczki chusteczek nawilżanych,
 • ryzy papieru


 • Przedszkole pobiera opłatę wpisową w wysokości 100 zł. Jest to jednorazowa opłata za przyjęcie dziecka do przedszkola.

  Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci obowiązujące w Przedszkolu:

  1. Przedszkole jest czynne od godz. 7.00 do godz. 17.00
  2. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny 9.00, a odbieramy najpóźniej o godz. 17.00
  3. Przyprowadzanie i odbieranie w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z dyrektorem placówki lub bezpośrednio z wychowawcami grup.
  4. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola i przekazują pod opiekę nauczycielowi - niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci na terenie przedszkola lub przed budynkiem.
  5. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe.
  6. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola rodzice zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i są zobowiązani odebrać dziecko niezwłocznie.
  7. W przypadku zagrożenia życia dziecka przedszkole wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji. Nauczyciel przebywa wraz z dzieckiem do momentu przybycia rodziców.
  8. Odbierać dzieci z przedszkola mogą:
  -rodzice lub prawni opiekunowie,
  -inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów,
  -w wyjątkowych sytuacjach rodzeństwo dzieci (ukończone 10 lat) na pisemne upoważnienie rodziców /opiekunów i wyłączną ich odpowiedzialność
  9. Osobom nietrzeźwym dzieci nie wydajemy.
  10. Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne.
  11. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce.
  Miesięczne czesne Przedszkola Niepublicznego Bajkowa Kraina w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 480 zł.
  (cena zawiera dwudaniowy obiad)

  Opłata dodatkowa za wyżywienie wynosi:
  -śniadanie 3 zł
  -podwieczorek 1,50 zł
  ( jeżeli dziecko korzysta )

  Miesięczne czesne obejmuje

  całkowitą opiekę nad dzieckiem od 7:00 do 17:00,

  edukację przedszkolną, zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN,

  wyżywienie (obiad) serwowane przez firmę cateringową ”Karczma”,

  zajęcia dodatkowe:
  -język angielski
  -religia
  -dogoterapia
  -fizyka dla smyka
  -zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim
  -zajęcia plastyczne
  -warsztaty biblioteczne - zajęcia z Panią bibliotekarką z Książnicy Beskidzkiej, rozwijające w dzieciach zainteresowanie do literatury
  -zajęcia logopedyczne (od września)
  -zajęcia tematyczne poznajemy zawody (wyjścia do biblioteki, fryzjera, sklepu, piekarni, apteki lub odwiedziny policjanta, straży pożarnej
   
   

  Dane do przelewu


  Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto:
  Przedszkole Niepubliczne Bajkowa Kraina;
  ul. Górska117, 43-300 Bielsko-Biała
  ING Bank Śląski Oddział w Bielsku-Białej
  nr konta: 46 1050 1070 1000 0090 3080 7342